Ice Blended

matcha smoothie

Matcha Smoothie

Chanh dây đá xay百香冰沙(無籽)-L-min

Passion Fruit Smoothie

Chanh dây đá xay百香冰沙(無籽)-L-min

Passion Fruit Smoothie

Xài đá xay芒果冰沙-L-min

Mango Smoothie