Đá Xay

Chanh dây đá xay百香冰沙(無籽)-L-min

Chanh Dây Đá Xay

matcha smoothie

Matcha Đá Xay

Xài đá xay芒果冰沙-L-min

Xoài Đá Xay